Preventief beleid

Het “Preventief Beleid Sportorganisaties” is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om hun organisatie veiliger te maken voor minderjarigen én mensen met een verstandelijke beperking. Omdat ZV De Albatros er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat er binnen de vereniging een veilig klimaat heerst, hanteert de vereniging ook een preventief beleid. Dit beleid bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht.

Gedragsregels seksuele intimidatie
Om een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat ZV De Albatros de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. Alle trainers van ZV De Albatros zijn op de hoogte van deze regels en hanteren én bewaken deze gedragsregels.

Hieronder kun je lezen wat de regels inhouden en hoe deze tot stand zijn gekomen.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft dezegedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld welke door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico´s op ongewenst gedrag in de relatie “pupil & trainer” te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als “toetssteen” voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid trainers/verenigingsfunctionarissen
ZV De Albatros voert een aannamebeleid conform de richtlijnen van NOC*NSF. Hierdoor kunnen namelijk veel problemen in de praktijk voorkomen worden. Door o.a. een goed aannamebeleid kun je je organisatie veiliger maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking.

Dit betekent onder meer dat een kennismakingsgesprek wordt gehouden, dat referenties worden gecheckt en dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd voor de daarvoor in aanmerking komende functies.

Een nieuwe trainer/verenigingsfunctionaris wordt ook gewezen op de “Gedragsregels seksuele intimidatie”, die door NOC*NSF zijn opgesteld. Uiteraard wordt de trainer/verenigingsfunctionaris ook gewezen op de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement van ZV De Albatros.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenspersoon vormt het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers.

Binnen ZV De Albatros is een vertrouwenspersoon actief. Voor meer informatie kunt u HIER klikken of haar direct mailen via het volgende e-mail adres.

Lies de Kruijk, vertrouwen@zvalbatros.nl.